Update luật mới.

Ebooker vào nắm tình hình nhá.
Ebook Truyện Sưu Tầm
Ebook Truyện Dịch