Tháng cuối năm khá nhiều việc, nhìn thời gian biểu chắc làm được.... 1c thôi, cho nên thím nào theo dõi truyện ráng chờ tới tết nhóe