Cho hỏi truyện này drop rồi à ? Mình đọc bên phần dịch thô tháy tới quyển 6 , thnags 1-2017 là ngưng , tìm bên convert cũng k thấy