Tầng 1 cao nhất là : Thánh Nhân.

Tầng 2 Dưới Thánh Nhân thì có Khổng Tuyên No.1 là chắc chắn, Triệu Công Minh (Định Hải Thần Châu), Đám Kim Tiên của Xiển Giáo (Sư phụ + sư bá của đám Na tra, dương tiễn), Đệ tử Tiệt Giáo.

Tầng 3: Đám Dương Tiễn, Na tra ở tầng này nhóe. Văn Trọng chắc 2.5.