Lúc trước hình như mình đã nhìn lướt qua 1 truyện, đại khái là trong truyện có qidian thiên võng gì đấy, tác giả viết tiểu thuyết thu tập hương khói tín ngưỡng, quyển tiểu thuyết đó sẽ hóa thành một thế giới, sau đó có thể vào cái thế giới đó tu luyện tìm bảo.
Có ai biết truyện này tên gì không?