Hàng khoai ế nặng -chả ma nào mò!!!

Năm mới năm me, các con hàng vào đây họp mặt nhân tiện nhận lì xì của đại ca Tã phong lưu tiêu sái nhá.Ưu tiên các...